Kto może sporządzić testament?

Testament może sporządzić osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych - czyli osoba pełnoletnia lub kobieta, która po ukończeniu 16 roku życia, za zgodą sądu opiekuńczego, zawarła związek małżeński, albowiem w ten sposób nabyła pełnoletność (art. 10 KRiO). Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie nie mogą sporządzić testamentu. 

Call Now Button