Podwyższenie alimentów na dziecko – kiedy jest możliwe?

Przyjmijmy, że dysponujesz wyrokiem, w którym Sąd ustalił wysokość alimentów na Twoje dziecko. Pojawia się więc pytanie – czy możesz żądać ich podwyższenia? Odpowiedź nie jest prosta, a  tym bardziej oczywista. Można powiedzieć, że co do zasady tak – możesz żądać podwyższenia alimentów ale to czy żądanie to będzie skuteczne…

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa do Sądu osoba, w której przekonaniu pomiędzy nią a współmałżonkiem nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.W treści pozwu należy podać następujące informacje:1) oznaczenie sądu, do którego jest kierowany pozew;2) imiona i nazwiska stron;3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron;4) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności…

Pozew o rozwód – jakie dokumenty należy złożyć do sądu?

Wnosząc do sądu sprawę o rozwód należy – poza samym pozwem o rozwód – złożyć wraz znim następujące dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał),Odpisy skrócone aktu urodzenia małoletnich dzieci (oryginał).Potwierdzenie uiszczenia stałej opłaty sądowej w kwocie 600 złotych *jeśli nie jesteś w stanie uiścić tych kosztów wskazanych w pkt. 3…
Alimenty na dziecko – od czego zależy ich wysokość?

Alimenty na dziecko – od czego zależy ich wysokość?

Niniejszy wpis zostanie poświęcony kwestii alimentów należnych na małoletnie dziecko.  Wysokość świadczenia alimentacyjnego zależy od dwóch  przesłanek: 1. Usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, w tym przypadku – dziecka, 2. Możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.o.). Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego Wbrew krążącym teoriom, nie ma ustalonej odgórnie kwoty alimentów,…
Rozwód a brak zgody współmałżonka

Rozwód a brak zgody współmałżonka

Rozwód. Dla wielu osób oznacza koniec małżeństwa. Warto jednak pamiętać, że wniesienie pozwu o rozwód stanowi wyłącznie rozpoczęcie procedury zmierzającej do rozwiązania małżeństwa, bynajmniej ze strony osoby wnoszącej pozew rozwodowy. Zdarzają się jednak sytuacje gdy współmałżonek nie wyraża zgody na rozwód – formalnie rzecz ujmując – wnosi o oddalenie powództwa…
Sprawa o rozwód a środki na utrzymanie

Sprawa o rozwód a środki na utrzymanie

Podejmując decyzję o rozwodzie wiele kobiet boi się o swoją przyszłość. Rzecz jednak w tym, że nie chodzi wyłącznie o wynik procesu rozwodowego ale także o to, w jaki sposób ich życie będzie wyglądać w trakcie batalii sądowej. Mowa o „batalii” ponieważ w przypadku zgodnego rozwiązania małżeństwa, a zatem gdy…
Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – czy zawsze oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – czy zawsze oznacza zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat?

Zbliża się okres świąteczny. Okres w którym „świętowanie” nie rzadko wiąże się ze spożywaniem alkoholu, jeśli natomiast zestawimy je z prowadzeniem pojazdu, musimy się liczyć z problemami… te z kolei mają to do siebie, że powinny zostać rozwiązane w najlepszy możliwy sposób. Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka…
Odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko

Odrzucenie spadku przez małoletnie dziecko

Odrzucając spadek, co do zasady jako spadkobiercy ustawowi, musimy pamiętać o tym, że „przechodzi” on na nasze dzieci. Jeśli w skład masy spadkowej wchodzą wyłącznie długi, lub wartość aktywów jest mniejsza od pasywów najlepszy rozwiązaniem jest odrzucenie spadku, jednakże jeśli nasze dzieci są jeszcze małoletnie musimy zrobić to w ich…

Zgłoszenie spadku w urzędzie skarbowym

Spadkobiercy, którzy uzyskali sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia muszą pamiętać o załatwieniu w urzędzie skarbowym formalności związanych z rozliczeniem podatku od spadku. Ustawa o podatku od spadków i darowizn pozwala na to w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku. Tożsamy termin obowiązuje…

Wydziedziczenie - informacje ogólne

Przepis art. 1008 Kodeksu Cywilnego przewiduje instytucję wydziedziczenia. Wydziedziczenie polega na tym, że spadkodawca – w razie ziszczenia się określonych przesłanek (przyczyn wydziedziczenia) – może w testamencie pozbawić zstępnych, małżonka i rodziców zachowku. Spadkodawca podejmując decyzję o wydziedziczeniu osoby uprawnionej do zachowku, musi wskazać w nim przyczynę wydziedziczenia, jednakże będzie ono skuteczne…

Umowa zbycia spadku lub udziału w spadku

Kolejnymi umowami dotyczącymi spadku są: 1) umowa zbycia spadku 2) umowa zbycia udziału w spadku. Zgodnie z przepisem art. 1051 k.c. spadkobierca może zbyć w całości lub części spadek lub udział w spadku, a więc pewną masę majątkową. Wskazany przepis nie precyzuje rodzaju czynności prawnej stanowiącej podstawę rozporządzenia co oznacza, że spadkobierca możliwość wyboru rodzaju czynności,…
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia została uregulowana w art. 1048 Kodeksu cywilnego i stanowi jedyny wyjątek od ustanowionego w art. 1047 Kodeksu cywilnego zakazu zawierania umów o spadek po osobie żyjącej.  Jest to umowa na podstawie której potencjalny spadkobierca ustawowy zrzeka się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy. Zaznaczyć należy, że zrzec się dziedziczenia…
Testamenty zwykłe

Testamenty zwykłe

Ustawa Kodeks cywilny przewiduje dwie formy testamentów – zwykłe i szczególne. Testamenty zwykłe, jak wskazuje sama nazwa, mogą zostać sporządzone w każdym czasie i wyznaczają porządek dziedziczenia, pod warunkiem, że nie zostaną odwołane. W przypadku testamentów szczególnych możność ich sporządzenia jest uzależniona od zaistnienia szczególnych okoliczności. Przedmiotowy wpis zostanie poświęcony testamentom zwykłym. Wśród…
Testament -  podstawowe informacje

Testament - podstawowe informacje

Testament jest co do zasady dokumentem w którym spadkodawca rozrządza swoim własnym majątkiem na wypadek śmierci. Testament zawiera ostatnią wolę spadkodawcy. Testament może obejmować rozrządzenie majątkiem wyłącznie jednego spadkodawcy. Testament może sporządzić i odwołać wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Spadkodawcy może w każdym czasie odwołać zarówno cały testament jak…

Kto może sporządzić testament?

Testament może sporządzić osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych – czyli osoba pełnoletnia lub kobieta, która po ukończeniu 16 roku życia, za zgodą sądu opiekuńczego, zawarła związek małżeński, albowiem w ten sposób nabyła pełnoletność (art. 10 KRiO). Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie nie mogą sporządzić testamentu. 
Jak obliczyć zachowek?

Jak obliczyć zachowek?

Wyliczanie wysokości zachowku należy rozpocząć od ustalenia jaki udział spadkowy przysługiwałby danej osobie w przypadku dziedziczenia ustawowego (tj. gdyby spadkodawca nie pozostawił testamentu, lub z żadna z osób powołanych jako spadkobierca testamentowy – nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą), jednakże żeby to zrobić należy oszacować wartość całego spadku. Określając…

Przedawnienie roszczeń o zachowek

Roszczenia związane  z zachowkiem, jako mające charakter majątkowy, podlegają przedawnieniu. Przedawnienie oznacza, że po upływie wskazanych w ustawie terminów osoba przeciwko której wystąpimy z roszczeniem zapłaty kwoty przypadającej z tytułu zachowku, ma możliwość uchylenia się od zaspokojenia tego roszczenia. Gdy spadkodawca sporządził testament, roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się…

Zachowek - komu się należy?

Instytucja zachowku, uregulowana w Kodeksie cywilnym, ma na celu ochronę interesów majątkowych osób najbliższych dla spadkodawcy przed krzywdzącym je rozporządzeniem przez niego majątkiem na wypadek śmierci. Zachowek stanowi wierzytelność osoby uprawnionej, której treścią jest roszczenie o zapłatę określonej kwoty pieniężnej odpowiadającej ułamkowej części udziału, który przysługiwałby jej w razie dziedziczenia…

Jak sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy możemy złożyć w każdym czasie. Należy jednak pamiętać o terminie 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku – termin ten jest liczony od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Jeśli składamy wniosek przed upływem…

Stwierdzenia nabycia spadku w drodze postępowania sądowego

Spadkobiercy nie mają wynikającego z przepisów prawa obowiązku uzyskania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku czy też sporządzonego przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia, jednakże dopełnienie czynności formalnych po śmierci spadkodawcy niekiedy jest konieczne. Dotyczy to w szczególności sytuacji gdy spadkodawca pozostawił po sobie spadek w skład którego wchodzą aktywa, chociażby w postaci nieruchomości.…
Call Now Button