Jak napisać pozew o rozwód?

0

Pozew o rozwód składa do Sądu osoba, w której przekonaniu pomiędzy nią a współmałżonkiem nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.
W treści pozwu należy podać następujące informacje:
1) oznaczenie sądu, do którego jest kierowany pozew;
2) imiona i nazwiska stron;
3) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron;
4) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) powoda (tj. osoby wnoszącej pozew);
5) żądanie tj. wskazanie, czy powód wnosi o:
– orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie;
– orzeczenie rozwodu z winy pozwanego;
– orzeczenie rozwodu z winy powoda;
– orzeczenie rozwodu z winy obojga małżonków.
6) w przypadku posiadania przez strony wspólnych małoletnich dzieci, powód powinien wskazać:
– jakiego rozstrzygnięcia domaga się w kwestii władzy rodzicielskiej, np. pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, ograniczenie władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków,
– jakiej wysokości kosztów utrzymania i wychowania (alimentów) domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od drugiego małżonka lub jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu;
– propozycję kontaktów z dziećmi (dot. małżonka, z którym dzieci nie mieszkają) lub wniosek o nie orzekanie przez Sąd o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem;
7) oświadczenie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a jeżeli takich prób nie było, wyjaśnienie przyczyn ich nie podjęcia;
8) propozycję sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania po prawomocnym orzeczeniu rozwodu (jeśli strony po rozwodzie będą zajmować wspólne mieszkanie);
9) dodatkowo można również zawrzeć swoje żądania dotyczące np. alimentów na rzecz małżonka;

10) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
11) wymienienie załączników.

W uzasadnieniu pozwu należy podać przyczyny, które doprowadziły do zupełnego i trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz wskazać dowody na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie (tj. dowody z zeznań świadków – imiona i nazwiska oraz adresy świadków oraz fakty, które miałyby wynikać z zeznań poszczególnych świadków, dokumentacja fotograficzna, listy, wiadomości tekstowe SMS, rachunki i wszelkie inne dokumenty i dowody, które potwierdzą twierdzenia zawarte w pozwie).


Niniejszy post nie stanowi porady prawnej w indywidualnej sprawie i ma charakter wyłącznie informacyjny. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zastosowania się do informacji zamieszonych w niniejszym poście oraz za ich aktualność. W celu uzyskania porady prawnej, zapraszam do kontaktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button