Jak sporządzić wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy

2

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy możemy złożyć w każdym czasie. Należy jednak pamiętać o terminie 6 miesięcy na złożenie oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku – termin ten jest liczony od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do spadku. Jeśli składamy wniosek przed upływem wskazanego terminu musimy pamiętać o tym, że Sąd może wydać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przed upływem 6 miesięcy od otwarcia spadku tylko w sytuacji gdy wszyscy znani spadkobiercy złożyli już wyżej wskazane oświadczenia. Oświadczenia te mogą być złożone również przed Sądem spadku jednakże za każde oświadczenie należy uiścić opłatę sądową w wysokości 50 zł. W przypadku gdy chcemy przyjąć spadek wprost przedmiotowy wniosek najlepiej jest złożyć po upływie wskazanych 6 miesięcy, albowiem to pozwoli na uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z koniecznością składania oświadczeń a wówczas opłata od wniosku będzie wynosiła jedynie 50 zł. (w sytuacji stwierdzenia nabycia spadku po jednym spadkodawcy).

Do sporządzenia wniosku należy załączyć odpisy skrócone aktów stanu cywilnego. W każdej sytuacji musimy załączyć odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy. W zależności od tego jakie osoby wchodzą w krąg spadkobierców należy załączyć odpowiednio:

1) odpis skrócony aktu urodzenia – w sytuacji gdy spadek dziedziczą dzieci niezamężne, oraz rodzeństwo spadkodawcy,

2) odpisy skrócone aktu małżeństwa – gdy spadek dziedziczą dzieci zamężne które przyjęły nazwisko małżonka,

W sytuacji gdy spadkodawca pozostawił małżonka, nie należy załączać odpisu skróconego aktu małżeństwa albowiem małżonek ten widnieje w odpisie skróconym aktu zgonu spadkodawcy.

Z wnioskiem może wystąpić każda osoba, która ma w tym interes prawny, zawsze będą to spadkobiercy.

Wniosek należy skierować do wydziału cywilnego sądu rejonowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Osoba składająca wniosek tj. wnioskodawca musi wskazać swoje imię, nazwisko, adres oraz numer PESEL. Pozostałych spadkobierców należy oznaczyć jako uczestników i wskazać ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania. Oczywiście w sytuacji gdy z wnioskiem występuję np. wierzyciel spadkodawcy, ponieważ on również ma interes prawny w uzyskaniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, jako uczestników należy wskazać wszystkich spadkobierców.

Przykładowa treść wniosku może wyglądać następująco:

Wnoszę o stwierdzenie, że spadek po Janie Kowalskim, ostatnio zamieszkałym w Lublinie, przy ulicy Wesołej 11/16 nabyli na podstawie ustawy: żona Anna Kowalska zd. Nowak w części wynoszącej ¼ spadku, oraz dzieci Katarzyna Kowalska, Małgorzata Kowalska oraz Tomasz Kowalski w części wynoszącej po ¼ spadku każde z nich.

Jak wynika z powyższego we wniosku musimy wskazać kto dziedziczy po spadkodawcy i w jakiej dziedziczy on części.

W uzasadnieniu wniosku należy podać datę śmierci spadkodawcy oraz ostatnie miejsce jego zamieszkania. Należy wskazać również kto jest spadkobiercą i przedstawić wzajemne powiązania rodzinne pomiędzy tymi osobami a spadkodawcą.

Wniosek należy podpisać i załączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Do wniosku należy załączyć odpowiednią liczbę odpisów – dla każdego z uczestników. 

2 Comments

  1. Lukasz

    Ok, pytanie do autora – jak myślisz co będzie dalej?

    1. Karolina Stolat - Sierpińska

      Pyta Pan o to co nastąpi po złożeniu do sądu przedmiotowego wniosku? Jeśli nie, to proszę o doprecyzowanie pytania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button