1.    Definicje

Kancelaria – Kancelaria Adwokacja reprezentowana przez adw. Karolinę Stolat-Sierpińską, zarejestrowana pod nr REGON: 364103933, NIP: 5050082617, świadcząca Usługi Online wraz z płatnościami online.

Klient – osoba, która dokonała zakupu usługi na stronie www.ks-s.pl i opłaciła stosowne wynagrodzenie za Usługę Online w sposób elektroniczny dzięki płatnościom online dostępnym na tejże stronie internetowej.

Użytkownik – osoba, która weszła na witrynę www.ks-s.pl, ale nie dokonała zakupu usługi.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa Online – usługi przedstawione w ofercie na stronie www.ks-s.pl dostępne za pośrednictwem elektronicznych sposobów kontaktu (chat, video-konferencja, telefon) dla Klientów.

2.    Informacje ogólne

Administratorem strony www.ks-s.pl jest: Kancelaria Adwokacka, adw. Karolina Stolat-Sierpińska, al. Racławickie 6/4a, 20-028 Lublin, NIP: 5050082617.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, Klient w każdej chwili może skontaktować się z administratorem, wysyłając wiadomość na adres kancelaria@ks-s.pl

Chcą opłacić Usługę Online Klient nie musi zakładać konta w sklepie, jednakże musi wypełnić formularz zamówienia. Ponadto składając reklamację, odstępując od umowy Klient zobowiązany jest do przekazania Kancelarii swoich danych osobowych. Kancelaria gwarantuje, że dane każdego Klienta pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez ich zgody.

Kancelaria nie powierza przetwarzania danych osobowych żadnym podmiotom zewnętrznym, czy firmom trzecim.

Kancelaria korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin stron i podstron, które zostały wyświetlane, czasu, jaki został spędzony na stronie www, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Kancelaria korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Piksel, które jest narzędziem analitycznym pomagającym mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez Klientów w witrynie. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies Klient zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Piksela Facebooka, czy nie.

Kancelaria wykorzystuje także pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa.

3.     Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka (dalej Kancelaria), adw. Karolina Stolat-Sierpińska, al. Racławickie 6/4a, 20-028 Lublin, NIP: 5050082617.

4.     Uprawnienia

Zgodnie z rozporządzeniem RODO przyznane są każdemu Klientowi następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgoda została wyrażona.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO.

Każdy Klient może w dowolnym momencie zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia jej informacji o tym, jakie dane na jej temat Kancelaria posiada oraz w jakich celach je przetwarza. Wystarczy wysłać wiadomość na adres: kancelaria@ks-s.pl ze stosownym pytaniem. Warto zaznaczyć, że jedno z uprawnień przysługuje Klientowi zawsze – jeżeli uzna on, że przy przetwarzaniu jego danych osobowych Kancelaria dopuściła się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, ma on możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Kancelaria gwarantuję poufność wszelkich przekazanych jej danych osobowych i zapewniam, że każdorazowo podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

5.     Wykaz powierzeń

Na potrzeby realizacji płatności Kancelaria powierza dane osobowe podmiotowi PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186.

Podmiot ten, któremu powierzane zostało przetwarzanie danych osobowych gwarantuje stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

6.     Cele i czynności przetwarzania

Dane w procesie zakupu usług online

Do poprawnego przeprowadzenia procesu zakupu na stronie www.ks-s.pl Klient nie musi zakładać konta użytkownika w sklepie. Jednakże musi on podać dane takie jak: imię oraz nazwisko, adres korespondencyjny, adres email, a także opcjonalnie nr telefonu kontaktowego i w przypadku podmiotów gospodarczych nazwę firmy i nr NIP.

Dane wprowadzone w procesie zakupu przetwarzane są wyłącznie w celu ich weryfikacji i wpłaty wynagrodzenia za usługę.

Dane podane przez Klientów przetwarzane są w ramach systemu WordPress i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Webd.pl, tj. Globtel Internet Szymon Hersztek ul. Matecznikowa 2/1 80-126 Gdańsk, NIP: PL9570804786.

Proces zamówienia

Składając zamówienie, należy podać dane niezbędne do jego realizacji, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia i realizacji zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są przez Kancelarię, a dane widoczne na fakturach przetwarzane są przez biuro Sylwia Witczymiszyn 2W Konsulting, ul. Zana 11A/5, 20-601 Lublin, NIP: 712-212-36-93 w związku z obsługą księgową.

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez Kancelarię przetwarzane w celach statystycznych. Należy zaznaczyć, że Kancelaria ma obowiązek przechowywać faktury z danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez Kancelarię danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych Klienta z bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach każdemu przysługuje również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

7.     Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to musi przekazać do Kancelarii dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie ma możliwości sprostowania tych danych. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu tych danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez Kancelarię tych danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych Klienta z bazy.

8.     Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz jej swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć również inne dane osobowe.

Dane Użytkownika bądź Klienta są w takim przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nią, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda osoby wynikająca z zainicjowania z Kancelarią kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i Kancelaria nie jest w stanie jednoznacznie określić, kiedy taka korespondencja zostanie usunięta. Zarówno Klient, jak i Użytkownik mają prawo domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadzili z Kancelarią (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nadrzędne interesy Kancelarii, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z strony tych osób.

9.     Pliki cookies i inne technologie śledzące

Strona www.ks-s.pl wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić każdemu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niego.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez systemy teleinformatyczne.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Należy pamiętać, że zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Warto mieć też na uwadze, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze sklepu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

10.  Cookies własne

Kancelaria wykorzystuje Cookies własne w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu, w szczególności w celu prawidłowego funkcjonowania procesu zamówienia. Ponadto wykorzystuje również cookies dla bezpieczeństwa całego procesu zakupu Usług Online.

11.  Cookies podmiotów trzecich

Strona Kancelarii, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka

Strona www.ks-s.pl wykorzystuje Google Analytics firmy Google LLC do śledzenia aktywności w serwisie, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc.

Marketing.

Strona www.ks-s.pl korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Użytkowników personalizowane reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Logi serwera

Korzystanie z strony www.ks-s.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Użytkownik korzysta. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu ich identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Call Now Button