Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu i dokonania płatności za usługi online w Kancelarii Adwokackiej – adw. Karolina Stolat-Sierpińska.

1. Definicje

Kancelaria – Kancelaria Adwokacja reprezentowana przez adw. Karolinę Stolat-Sierpińską, zarejestrowana pod nr REGON: 364103933, NIP: 5050082617, świadcząca Usługi Online wraz z płatnościami online.

Klient – osoba, która dokonała zakupu usługi na stronie www.ks-s.pl i opłaciła stosowne wynagrodzenie za Usługę Online w sposób elektroniczny dzięki płatnościom online dostępnym na tejże stronie internetowej.

Użytkownik – osoba, która weszła na witrynę www.ks-s.pl, ale nie dokonała zakupu usługi.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługa Online – usługi przedstawione w ofercie na stronie www.ks-s.pl dostępne za pośrednictwem elektronicznych sposobów kontaktu (chat, video-konferencja, telefon) dla Klientów.

2. Warunki świadczenia usług

 1. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług Online, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno posiadać połączenie z siecią Internet, przeglądarkę internetową, aktywne konto poczty e-mail, oprogramowanie komputerowe pozwalające na otwarcie przesyłanych plików tekstowych w najbardziej popularnych formatach (pdf, txt, docx), a także być wyposażone w mikrofon oraz opcjonalnie kamerę internetową.
 2. Kancelaria nie zapewnia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Korzystanie z Usług Online świadczonych drogą elektroniczną w ramach działania Kancelarii, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z ryzykiem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Kancelarią a Klientem. Kancelaria jednak zapewnia użycie standardów technicznych rozwiązań teleinformatycznych po swojej stronie, żeby to ryzyko mitygować.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści sprzecznych z obowiązującym prawem.
 5. Złożenie zamówienia przez stronę www.ks-s.pl jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.

3. Zakres i zasady świadczenia Usług Online

 1. Kancelaria świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na konsultacjach prawnych online wykonywanych przez wykwalifikowanego adwokata.
 2. Nabycie Usługi Online przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej www.ks-s.pl oraz uiszczenia płatności zgodnie z ceną wybranej usługi podaną na stronie.
 3. Usługi Online przygotowywane są na podstawie informacji uzyskanych od Klienta przed lub/oraz w takcie trwania usługi.
 4. Usługi Online realizowane są w godzinach ustalonych między stronami i trwają maksymalnie tyle czasu, co podano w informacji dot. danej usługi.
 5. Czas oczekiwania na odpowiedź odnośnie potwierdzenia bądź zaproponowania nowej daty i godziny uzależniony od ilości obsługiwanych Klientów oraz innych spraw związanych z prowadzeniem kancelarii i wynosi maksymalnie 24 godziny. W przypadku niewywiązania się z tego czasu Klient ma prawo do rezygnacji z usługi oraz zwrotu poniesionego wydatku na zakup usługi.
 6. Informacje znajdujące się na stronach www.ks-s.pl dotyczące oferowanych Usług Online, a w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.
 8. Płatności na stronie www.ks-s.pl realizowane są przez PayU.pl i umożliwiają następujące formy płatności:
   • płatność kartą płatniczą,
   • płatność BLIK.

  Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego PayU.

 9. Płatność uznaje się za dokonaną z momentem otrzymania przez Kancelarię informacji o ustanowieniu nowej transakcji w serwisie PayU i wpływie środków na rachunek PayU.

 10. Klient powinien dokonać płatności niezwłocznie po potwierdzeniu terminu realizacji zamówienia, tj. przed wykonaniem usługi.

 11. Każdy Klient otrzymuje fakturę w formie elektronicznej po zakończeniu Usługi Online najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.

 12. W celu otrzymania faktury VAT Kupujący powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na adres e-mail kancelaria@ks-s.pl podając dane do faktury VAT.

4. Postępowania reklamacyjne

 1. Kancelaria ma obowiązek należytego świadczenia Usług Online określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi świadczonej przez Kancelarię Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług powinny być składane:
  • drogą mailową na adres: kancelaria@ks-s.pl
  • drogą pocztową na adres: Lublin, al. Racławickie 6/4a
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien wskazać w zgłoszeniu reklamacyjnym:
  • swoje imię i nazwisko,
  • datę złożenia zamówienia,
  • datę wykonania usługi,
  • opis reklamacji oraz jej przyczynę,
  • dane kontaktowe umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu
 4. W przypadku, gdy dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Kancelarię, Kancelaria niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 5. Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Kancelaria nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie jest uzasadnione.
 6. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

5. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 134).
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać przez Konsumenta złożone w formie pisemnej i zobowiązany jest on przesłać stosowny dokument:
  • drogą mailową na adres: kancelaria@ks-s.pl
  • drogą pocztową na adres: Lublin, al. Racławickie 6/4a
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Kancelarii lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który uprzednio został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Kancelarii z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Kancelarii w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

6. Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne na stronie www.ks-s.pl, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Kancelarii lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1293 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

7. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Kancelaria poinformuje tylko tych Klientów, którzy są w trakcie procesu świadczenia Usługi Online o wprowadzonych zmianach. Pozostali Klienci, tj. Ci, którym usługa została wyświadczona podlegają postanowieniom regulaminu aktualnego na dzień świadczenia tej usługi.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2021.
 3. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.ks-s.pl.
Call Now Button