Umowa zbycia spadku lub udziału w spadku

0

Kolejnymi umowami dotyczącymi spadku są:

1) umowa zbycia spadku

2) umowa zbycia udziału w spadku.

Zgodnie z przepisem art. 1051 k.c. spadkobierca może zbyć w całości lub części spadek lub udział w spadku, a więc pewną masę majątkową. Wskazany przepis nie precyzuje rodzaju czynności prawnej stanowiącej podstawę rozporządzenia co oznacza, że spadkobierca możliwość wyboru rodzaju czynności, na podstawie której nastąpi przeniesienie spadku lub udziału w nim na nabywcę. Najczęściej umowa taka przybiera formę umowy darowizny lub sprzedaży.

Zbywcą spadku lub udziału w spadku może być spadkobierca ustawowy lub testamentowy. Jednakże w sytuacji gdy spadkobierca jest powołany do dziedziczenia zarówno z ustawy, jak i z testamentu, wówczas może on przedmiotem w/w umowy uczynić udział przypadający mu zarówno z jednego lub z obu tytułów. Rozporządzenie może nastąpić bez zgody współspadkobierców. Nabywcą może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna.

Umowa zbycia spadku lub jego udziału może zostać zawarta dopiero po przyjęciu spadku przez spadkobiercę. Jest to warunek konieczny, którego niespełnienie skutkuje nieważnością umowy. Przedmiotem zbycia może być całość albo określona ułamkowo część spadku lub udziału w spadku.

Umowa zbycia spadku lub udziału – gdy do dziedziczenia dochodzi kilku spadkobierców – może zostać zawarta do czasu dokonania jego działu, tj. istnienia pewnej rzeczywistej masy majątkowej.

Na zakończenie podkreślić należy, że art. 1051-1057 k.c. odnoszą się do zbycia spadku lub udziału w spadku, a więc pewnej masy majątkowej, natomiast art. 1035-1036 k.c. normują kwestię zbycia poszczególnych przedmiotów należących do spadku lub udziałów w tych przedmiotach. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Call Now Button